Nylon 66

CPPT Resin CodeDuPontSolvayAscendDescriptionDatasheetsUL
CP07-N0001Zytel 101LTechnyl A 205FVydyne 21XUnfilled w/ LubeASTM
CP07-N0002Zytel 70G33LTechnyl A 216 V30Vydyne R-53333%GF, lubeASTM
CP07-N0006Zytel ST801AHSTechnyl A 246MVydyne 41Super ToughASTM
CP07-N0011Zytel MT408HSLVydyne 66JToughened, Heat Stabilzied, w/ LubeASTM