Nylon 66

CPPT Resin CodeDuPontSolvayAscendDescriptionDatasheetsUL
CP07-N0001Zytel 101LTechnyl A 205FVydyne 21XUnfilled w/ LubeASTM
CP07-N0002Zytel 70G33LTechnyl A 216 V30Vydyne R-53333%GF, lubeASTM
CP07-N0003ASTM
CP07-N0006Zytel ST801AHSTechnyl A 246MVydyne 41Super ToughASTM
CP07-N000850% GlassASTM
CP07-N0011Zytel MT408HSLVydyne 66JToughened, Heat Stabilzied, w/ LubeASTM
CP07-N0012ASTM
CP07-N0016ASTM
CP07-N0017ASTM
CP07-N0018ASTM
CP07-N0023ASTM
CP07-N0024ASTM
CP07-N0027ASTM
CP07-N0029ASTM
CP07-N0030ASTM
CP07-N0031ASTM
CP07-N0034ASTM
CP07-N0036ASTM
CP07-N003833% Hydrolysis Resistant Glass, Heat StabilizedASTM
CP07-N0040Zytel 70G35HSL RA435% Hydrolysis Resistant Glass, Heat Stabilized, w/ LubeASTM
ISO